تعیین اجاره بها/تجهیزات تبلیغاتی

ارزیابی نقاشی/پیکره و تندیس
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۳
ارزیابی طراحی گرافیک/دوبعدی و سه بعدی
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۳