16 آبان 1396

سيال وجود

سيال وجود اي تو سيال وجودم من تو را در خود ربودم بي‌تو با هر غم نشستم با تو من غم‌ها زدودم من كه در اين […]