پروژه

25 اردیبهشت 1397

تعيين تعرفه و اجاره بهای مزايده بنرها وبیلبوردهای تبليغاتي فرودگاه امام خميني

تعیین تعرفه و اجاره بهای مزایده بنرها و بیلبوردهای تبلیغاتی فرودگاه امام خمینی یکی از پروژه هایی است  که توسط لیلا مشتاقی به عنوان کارشناس رسمی […]