تعيين تعرفه و اجاره بهای مزايده بنرها وبیلبوردهای تبليغاتي فرودگاه امام خميني