روز جهانی مالکیت فکری 26 آوریل – ششم اردیبهشت شعار امسال وایپو: “تغییر توازن: زنان در نوآوری و خلاقیت”