شاد باش و تبريكات صميمانه به مناسبت انتخاب رئیس هیت مدیره و رئیس کانون کارشناسان