مجمع عمومی و انتخابات ارکان کانون کارشناسان رسمی دادگستری برگزار شد.